loading
پروژه ها "در حال اجرا"
Project 1
پروژه مخابرات و اسکادا ادامه خط لوله گاز ششم سراسری EPC
Project 1
گلخانه های شمالی پروژه تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه مراغه
Project 1
خط انتقال ۳۰ اینچ اردبیل
Project 1
پروژه استادیوم پنج هزار نفری مراغه
Project 1
احداث کابل نوری مجاور خط لوله صفاشهر/یزد
Project 1
سیستم لوله کشی، کنترل آتش نشانی مخازن نفت خام آزادگان
Project 1
مخزن یک میلیون بشکه ای جزیره سیری
Project 1
پروژه عقیق ارس